08-410 104 44 order@gronapumpar.se

Med miljön i fokus

Klimatanpassad

Betong

Betongbranschens mål är att år 2045 skall all betong som säljs och används i Sverige vara klimatneutral. År 2030 skall denna betong finnas på marknaden.

Detta anges i den färdplan som Betongintitiativet och Svensk Betong lämnade in till regeringen i april 2018. Färdplanen är framtagen tillsammans med Fossilfritt Sverige och en rad tunga aktörer på betongmarknaden. Betongens klimatpåverkan handlar främst om koldioxidutsläppen som sker vid cementtillverkningen. Cement är bindningsmedlet för betong. Koldioxidlagring och koldioxidanvändning inom cementindustrin är nödvändig för att uppnå målen i färdplanen.

Klimatanpassad betong med lägre CO2utsläpp

Vi kan erbjuda er betong med upp till 50% lägre klimatpåverkan. Genom att ersätta delar av cementen med alternativa bindemedel som flygaska och granulerad masugnsslagg ger framställningen lägre koldioxidutsläpp.

Egenskaper hos klimatanpassad betong

  • Minskad cementmängd = minskad CO2
  • Förbättrad arbetsbarhet och pumpbarhet
  • Minskad värmeutveckling och risk för temperatursprickor
  • Ökad beständighet
  • Ljusare betong med högre ytfinish

 Klimatanpassad betong kan levereras i valfri hållfasthetsklass och kan användas i alla typer av konstruktioner.

I vissa fall kan betongen härda långsammare, vilket förlänger tiden för formrivning samt tiden innan bearbetning av ytor kan genomföras.

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss!